Apr 20, 2021
Zemdegas
Posted by Regīna Ezera

Rom nu veido nove u virkne, kur s R.Ezera par da da dus cilv kus, vi u likte us un attiec bas St stot par savu varo u ietami vienk r o dz vi, autore atkl j vi os dzi i sl pt s, gruzdo s zemdegas vi u ilgas, sap us, prieku, nemieru.

 • Title: Zemdegas
 • Author: Regīna Ezera
 • ISBN: -
 • Page: 247
 • Format: Hardcover
 • Zemdegas Rom nu veido nove u virkne kur s R Ezera par da da dus cilv kus vi u likte us un attiec bas St stot par savu varo u ietami vienk r o dz vi autore atkl j vi os dzi i sl pt s gruzdo s zemdegas vi u

  Doronike

  Ezera ir mana m k latvie u rakstniece un ar lielu prieku p rlas ju vi as rom nu Varb t agr k es vair k iev roju vi as valodas meistar bu, ta u obr d man oti tuva ir vi as sp ja ikdienas dz v , ikdienas notikumos ieraudz t lielo pasaules ainu Katrs cilv ks vienlaikus ir gan atsevi a, unik la pasaule, gan ar sast vda a kaut kam liel kam Rom n Zemdega k d neliel apdz vot viet dz vo t di pa i cilv ki, k visur citur skolot js, gr matvedis, p rdev ja, vet rsts un c kkope, ta u vi u nodarbo an s defin [...]


  Oskars Kaulēns

  m lest ba nogalina t pat k t s iztr kums izcili aprakst ta cilv ku centrtiece vienam pie otra un m ga nesatik an sieks, ka las t ju kluba ietvaros man ir bijusi iesp ja eit uzkav ties.


  Sintija

  Po tiska, groteska refleksija par literat ras rad anu, kas ataino cilv ku bailes psiholo isk diapazon un piepilda rakstnieka b t bu novelistiski ciklisk tv rum.


  Ivo Istenais

  Mana vism k latvie u rakstniece Vi as valoda ir tik bag t ga un sul ga Reiz pa reiz m p rlasu vi as garadarbus.


  Sinda

  I would love to call this book a collection of paintings of human nature meeting life and making choices A pleasure to read, still pure fiction.


  Agnese

  Pieci st sti, viens ar otru sav ti, person i savstarp ji paz stami, vien ciem dz vodami, tom r katra gr matas da a atkl j citu cilv ka rakstura autni un katr varam atrast k du ar sev paz stamu probl mu Ta u, lai cik re las t s b tu, st stos sl pjas ar da a mistikas un neskaidr bu Kas bija galven st st t ja Kas notika ar rom na varo iem s zemdegas mums Reg na Ezera t ar neatkl j Ar savu po tisko valodu, kas br iem gan liekas p rlieku izskaistin ta un piebl v ta ar m sdienu Latvij reti lietotiem v [...]


  Ieva

  Zemdegas ir vien no Liel s las anas top 100 gr mat m, un pat otr dien p c las anas nevaru sev noformul t t ir vil an s vai atkl jums.Ezeras valoda, pats par sevi saprotams, ir br ni ga bauda las anai, t ir tie i tik izsmalcin ta, lai b tu pat kami las t, un tie i tik piezem ta, lai neliktos, ka lasi kaut ko snobisku Visu st sti si eti ir pietiekami interesanti un re li Ta u tad ir t da a, kura nav re la, un atz os god gi, to da u es t ar neesmu sapratusi Nu to n ves bo a vai kas tas galu gal sti [...]


  Trounin

  , , , , , , , , , c Trounin  • Unlimited Zemdegas - by Regīna Ezera
   247 Regīna Ezera
  Zemdegas