Apr 21, 2021
Instytut
Posted by Jakub Żulczyk

Kamienica w centrum Krakowa Siedem os b, kt re nie mog si z niej wydosta Krwawy napis To nasze mieszkanie , jest jedyn wskaz wk , jak otrzymuj Wkr tce rusza lawina makabrycznych zdarze.Czy komukolwiek uda si uciec

 • Title: Instytut
 • Author: Jakub Żulczyk
 • ISBN: 9788324014330
 • Page: 190
 • Format: Paperback
 • Instytut Kamienica w centrum Krakowa Siedem os b kt re nie mog si z niej wydosta Krwawy napis To nasze mieszkanie jest jedyn wskaz wk jak otrzymuj Wkr tce rusza lawina makabrycznych zdarze Czy komukolwiek

  Kin

  Nie czyta am ulczyka od dawna, od 2008, kiedy wydano Radio Armageddon Mo e dlatego pierwsze strony Instytutu brzmia y dla mnie nienaturalnie, zastanawia am si czy ja naprawd uwielbiam ksi ki tego cz owieka Czy on zawsze u ywa takich pretensjonalnych zwrot w Potem si oswoi am i jego styl przesta mi przeszkadza , a nawet chwilami zacz si podoba Ale brakowa o mi tych zda , kt re tak pi knie brzmi wypowiadane na g os i kt re zapami ta am z poprzednich powie ci Brakowa o mi ulczykowych metafor, taki [...]


  Luiza

  Jaki czas temu czytano t powie w radiowej Tr jce.Nagranie by o tak klimatyczne i przera aj ce, e musia am je wy czy przy obu podej ciach do s uchania Ale postanowi am, e ksi k przeczytam mia o mog powiedzie , e to jedna z tych, od kt rych nie mog am si oderwa i po prostu j wessa am.Tym gorsze by o to, e akcja dzieje si dwie przecznice od mego miejsca zamieszkania i ju chyba nigdy nie przejd przez Plac Inwalid w oboj tnie.Naprawd wietny kawa ek pisarstwa


  Ketchup_suicide

  ulczyk o mi o ci pisze w taki spos b, e chce mi si p aka Nawet jak ksi ka jest thrillerem Troch za du o tu stereotyp w oraz bezsensownej i mia o wiarygodnej patologii emocjonalnej Jakkolwiek, jest to dla mnie guilty pleasure Pan Kuba m g by nawet wyda napisan przez siebie list zakup w i by abym tym zainteresowana Bo to si po prostu wietnie czyta.


  Jezier

  I tak w a nie wygl da porz dna groza W


  Ada

  Super


  Maciej Panas

  Sko czy em ksi k w jeden dzie wiadczy to o swoich rzeczach 1 wci ga, 2 jest kr tka To co si dzieje jednak w ostatnim akcie jest po prostu niedobre Spodziewa em si czegokolwiek innego T umaczenia autora z pos owia sprawiaj tylko e si pogr a Podr wietna, cel du o poni ej oczekiwa Nie a uj no niech ma , ale nie wiem czy m g bym poleci.Czyta em e kto por wnuje autora do Kinga HOW ABOUT NO


  marpil

  Uwielbiam ulczyka za jego j zyk Instytut trzyma mnie w napi ciu i kaza co chwil nerwowo prze yka nagromadzon w ustach lin Niepok j, strach, niedowierzanie Nie do ko ca podoba o mi si rozwi zanie zagadki to nie moje klimaty Ale za to ogromna matczyna mi o ju tak.


  Marcin Gamza

  Ciekawy pomys , troch zepsuty przez sztampowe i irytuj ce postaci Zako czenie mog oby by lepsze.


  Karol Ina

  miazga polecam


  Tamara

  wietna Nie mog am si oderwa od pierwszej do ostatniej strony Dawno nie czyta am czego tak wci gaj cego Super fabu a i ciekawy pomys.  • Unlimited Instytut - by Jakub Żulczyk
   190 Jakub Żulczyk
  Instytut